سیستم مدیریت کیفیت رهیار

مدرسه‌ای که بر کیفیت متمرکز است، فرهنگی را اشاعه می‌دهد که منتج به رفتار، نگرش‌ها، فعالیت‌ها و فرآیندهایی می‌شود که از طریق برآورده‌سازی نیازها و انتظارات دانش‌آموزان، اولیا و سایر طرف‌های ذی‌نفع، ارزش ایجاد می‌کند. کیفیت خدمات یک مدرسه نه تنها شامل کارکرد و عملکرد مورد نظر آنها می‌باشد، بلکه ارزش و منفعت تلقی‌شده توسط مشتری را نیز در برمی‌گیرد.

classroomمدرسه‌ای که بر کیفیت متمرکز است، فرهنگی را اشاعه می‌دهد که منتج به رفتار، نگرش‌ها، فعالیت‌ها و فرآیندهایی می‌شود که از طریق برآورده‌سازی نیازها و انتظارات دانش‌آموزان، اولیا و سایر طرف‌های ذی‌نفع، ارزش ایجاد می کند. کیفیت خدمات یک مدرسه نه تنها شامل کارکرد و عملکرد مورد نظر آنها می‌باشد، بلکه ارزش و منفعت تلقیشده توسط مشتری را نیز در برمیگیرد.
یک سیستم مدیریت کیفیت، متشکل از فعالیتهایی است که به وسیله آنها سازمان اهداف خود را شناسایی میکند و فرHیندها و منابع مورد نیاز برای دستیابی به نتایج مطلوب را تعیین مینماید.

pin اصول مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ایزو 9000:2015 عبارتند از:
1-مشتریگرایی
2-رهبری
3-مشارکت افراد
4-رویکرد فرآیندی
5- بهبود
6-تصمیمگیری مبتنی بر شواهد
7-مدیریت روابط


iso 

مجتمع آموزشی رهیار با استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ایزو 9001:2015 و دریافت گواهینامه مربوطه پس از طی فرآیندهای ممیزی شخص ثالث، در راستای تعهد خود به تحقق اصول مدیریت کیفیت حرکت می‌کند.

iso9001

                مدیریت کیفیتمدیریت کیفیت


اخبار مجتمع آموزشی رهیار سیستم مدیریت کیفیت

نظرات


Top